FAMILIA Revistã de culturã Nr. 2 februarie 2018 Oradea

Făcile de burnare fată, Welcome to Scribd!

Seria a V-a februarie anul 54 Nr. Samarineanu Seria a treia: M. Samarineanu Seria a patra: M. N Online I. Nu e bine sã le amesteci, nu e recomandat sã forþezi sinapsele crude.

Copiii învaþã jucîndu-se. În România, ºi oamenii politici au nevoie de acelaºi program: ºi ei învaþã jucîndu-se. Se joacã de-a cãderea guvernului, ºi guvernul picã, se joacã de-a justiþia, iar justiþia devine hãbãucã, se joacã de-a demiterea preºedintelui, de-a serviciile inteligente, de-a creºterea taurinelor ºi a salariilor, de-a iubirea de þarã ºi hula de neam ºi chiar de-a nemurirea.

făcile de burnare fată

Altfel cum poþi visa făcile de burnare fată în ? Nu poþi visa politic atît de departe nici dacã îþi iei pilulele pe reþete speciale Nu vreau sã spun cã am trimis în Parlament, în proporþie covîrºitoare, minþi de preºcolari. Fãcînd aceastã comparaþie m-aº îndoi prea mult de capacitãþile pruncilor care abia pãºesc în viaþã.

Dar, ca sã înþeleagã ceva, repet, ºi parlamentarii noºtri se joacã. κi dau coate.

Columbeanu, Mihnea trad. Lucrurile începute rău devin puternice pe căi rele. Ca o fiară primordială, şi-a croit cu ghearele drum din pîntecul matern şi sa trezit la viaţă cu un trosnet ce a devenit muget. Şi a schimbat totul într-o singură clipă magnifică.

Se prãpãdesc de rîs. Mã întreb însã, ca prostu : cît trebuie sã socoteascã ei pe degete ca sã priceapã bugetul? Cîte litere mai au de învãþat ca sã poatã citi pînã la capãt o lege pe care o voteazã cu amîndouã mîinile?

În þara asta am ajuns sã simulãm tot.

făcile de burnare fată

Simulãm patriotismul ºi simulãm ura. Simulãm bogãþia ºi simulãm cã murim de foame. Simulãm, din parvenitism, competenþa, ºi din lene simulãm incompetenþa. Modele avem, har Domnului! E drept cã ºi americanii simuleazã. Simuleazã, spre pildã, supravieþuirea pe Marte. Noi simulãm supravieþuirea fãrã medicamentele de bazã. Clasa politicã îºi exerseazã abilitãþile dezastrului cu metode aplicabile unor copii cu retard.

Are de cele mai multe ori subtilitatea puºtilor 5 6 Miron Beteg care se uºureazã printre gratiile pãtuþului: cãldura pe care o simþim dinspre guvernanþi vine tocmai de de la acest gest. Din pãcate, toþi cei pe care-i înjurãm din greu ºi-n presã ºi-n tramvai, ºi-n cafenele ºi în budoare, nu au nici o vinã cã au ajuns în funcþii de conducere sau cã-ºi dorm somnul pãgîn de amiazã în clãdirea pentru ridicarea cãreia s-au demolat biserici.

Noi i-am trimis acolo, jucîndu-ne de-a alegerile. În ultima vreme glisarea democraþiei spre un soi de retrocraþie mioriticã are un firesc descumpãnitor. Are nonºalanþa pe care þi-o dau urnele de vot ºi, mai cu făcile de burnare fată, cei care au votat. Geografia calamitãþii pesediste ar trebui introdusã ca o materie obligatorie în ºcoli. Actualele guverne social-democrate, care se nasc precum puii de ºobolani din disperarea noastrã, practicã doar tehnica batjocurii ºi a rînjetului satisfãcut.

Analfabetismul primeºte carte de muncã ºtampilatã de un electorat care nu mai are nici mãcar nostalgia nostalgiei. Cînd a vorbi corect româneºte a ajuns un simplu moft de aristocraþi scãpãtaþi, zbaterile bunului simþ, încercãrile de a ne urla existenþa în þara asta prin manifestaþii de stradã, proteste, petiþii, presã, au asupra guvernanþilor efectul pe care îl are viagra asupra cadavrelor.

Cîndva parcã a trecut o eternitate de la acel ciudat ºi acum aproape neverosimil 89, zilele în care pînã ºi Dumnezeu făcile de burnare fată mirat puþin suportam boala pentru cã bãnuiam cã existã leacul. Vã mai amintiþi de vremurile în care alegerile libere pãreau o salvare? Eu unul am ajuns sã mã îngrozesc de libertatea acestor alegeri.

Pentru cã prostia pare sã aibã abonament pe viaþã la urne. De aceea - înainte de a le cere lor sã se alfabetizeze, ar fi cazul sã ne alfabetizãm politic noi, alegãtorii.

făcile de burnare fată

N-are rost sã le pretindem sã nu mai simuleze, cîtã făcile de burnare fată noi simulãm ceas de ceas. Chiar ºi prezenþa la urne am simulat-o. Toate astea pînã într-o bunã zi cînd ne vom trezi cã trãim într-o imensã simulare cãreia, pentru cã trebuia sã poarte un nume, atlasele îi vor spune, banal, România. Sã fie, la ora actualã, cazul unui Nichita Stãnescu sau, pe un alt palier valoric, al unui Mihail Sadoveanu?

Un consumism sau un elitism? Poate fi ºi una, ºi alta, depinde pe ce laturã a sa o accedem. Îl avem pe Pierre Cardin, cu urechea ciulitã spre cerinþele pieþei, ºi pe Yves Saint-Laurent, care propune, el, pieþei gustul ºi ingeniozitãþile sale, tot aºa cum în literaturã ºi artã avem nume ce vin în întîmpinarea publicului ºi altele care îºi permit a-l provoca prin manifestãrile insubordonabile ale personalitãþii.

Postmodernismul cotat ca un criteriu de valoare în sine. Scriitorii grãbiþi a îmbrãca uniforma atît de laxului, relativului, controversabilului încã făcile de burnare fată.

Șlefuirea tăișului unui cuțit

Cãrtãrescu stabileºte gramajul postmodernist al poeþilor contemporani, cu subînþelesul cã s-ar afla în chestiune o superioritate esteticã. Însuºi egolatrul, circumspectul Breban se aratã surprinzãtor de satisfãcut de inserþia cu pricina: Eu numai în Bunavestire am 15 pagini Cãrtãrescu a observat de postmodernism. Octavio Paz Posibil, dar e cea mai inocentã complicitate cu putinþã. Oglinda nu detestã ºi nu iubeºte, nu judecã ºi nu dã sentinþe.

Sub pavãza fiinþei, se propune pe sine. O asemenea corectitudine cãreia aparent nu i-ai putea făcile de burnare fată nimic, dar pe care o simþi cum un fum insinuant ºi înecãcios, e unul dintre aspectele cele mai făcile de burnare fată ale vieþii noastre în comun. În contrapondere ni se activeazã cinismul cu care-i savurãm abaterile. Abia simpatia îi reduce intensitatea la un grad suportabil.

Rafuiala - Colin Falconer

Astuþia nu poate viza perfecþiunea. Oricît de abil, oportunismul e ca o plapumã prea scurtã pe care, dacã o tragi într-o parte, te lasã descoperit în altã parte. N-am putea defini arta vieþii ca un echilibru între cantitãþi? Eu am muncit pentru asta optzeci de ani ºi încã nu pot spune cã am reuºit.

Read the publication Colin Falconer Răfuiala Partea întâi Camden Town în primele ore ale dimineţii, la sfârşitul verii Capitolul 1 Mortul avea două mici găuri ovale într-o parte a capului său cafeniu lucios, iar pantalonii de dril cadrilat îi erau traşi în jos până la genunchi. Frank Marenko se lăsă pe vine lângă fereastra şoferului, pentru a privi mai de aproape. Matracuca suspina mai departe, în maşina poliţiei. Sub privirile ei, expresia băiatului deveni surprinsă, apoi uimită.

Cînd e sãvîrºit de un ins dotat, se manifestã printr-o limitare eventual subtilã, pitoreascã, picantã a acesteia, care poate da naºtere la speculaþii, dar nu mai mult. E un contract, spunea Montesquieu, prin care ne asigurãm sã facem mici servicii cuiva, pentru ca el sã ne facã altele mai mari. Cînd e îndreptatã spre Celãlalt, devine suspectã. Dar el socotea cã egocentrismul ar fi premisa productivitãþii sale: chinul creaþiei devine productiv numai la scriitorul care-ºi dã importanþã.

făcile de burnare fată

N-a ezitat făcile de burnare fată afirme cã tot ce «pare bun ºi nobil, spiritul, arta, morala» se trage de la «importanþa pe care ºi-o dã omul». Fiindcã scriitorii resimt totul mai puternic ºi mai intens decît alþii, de aceea se ºi chinuie mai mult. Necontenita lor nevoie de autoafirmare e legatã de asta. Pare plauzibil, dar un lucru rãmîne surprinzãtor: anume cã succesul, ba chiar succesul mondial al unui scriitor, nu-i diminueazã cu nimic aceastã nevoie de autoafirmare.

Marcel Reich-Ranicki. E o competiþie. Cîºtigã cel ce beneficiazã de cea mai bine pusã la punct poeticã a puterii. În schimb, rafinamentul rãutãþii e practic ilimitat. Cistelecan Senzualism ºi vanitate Alice Soare Dacã Radu Cosmin, prin cine ºtie ce lucrãturã a norocului, ar fi fost un critic opozabil fie ºi cît de cît lui E. Lovinescu, am fi fost azi în mare derutã cu privire la Alice Soare; ºi nu doar în privinþa valorii ei literare, ci ºi în privinþa frumuseþii ei.

Întrebãri de genul a fost ea foarte talentatã ori dimpotrivã sau a fost o femeie frumoasã ori nu de tot nu ºi-ar primi prea uºor rãspunsul.

FAMILIA Revistã de culturã Nr. 2 februarie 2018 Oradea

Cum sã decizi între contradicþii atît de flagrante cum sunt cele ce stau între pãrerile celor doi, oricît de libere ar fi pãrerile? Va fi fost Alice o sultanã din Bagdad 1 care cãlca majestuoasã ca o Dianã 2 ºi-ºi etala frumuseþea trupului de lebãdã 3 în aºa fel încît era nemuritã de pictori în splendide portrete?

făcile de burnare fată

Lovinescu, Sburãtorul. Asta în carnete, unde nota mai slobod, dar în memoriile publice, unde o ascunde sub numele Aurora Furtunã, recunoaºte ºi el cã făcile de burnare fată ca o Dianã cu arcul pe umãr. Scrieri, II. Pentru Cosmin, sonetele lui Alice sunt un adevãrat roman al vieþii în stihuri musicale ºi profund omeneºti 9 iar îmbrãþiºînd frumoasa operã literarã a strãlucitei poete simþi ce înseamnã adevãrata poezie afirmaþie psihanalizabilã numaidecît, ce-i drept scrisã de o fire total romanticã ºi de o simþire tumultuoasã.

Soare, fratele regizorului 12 o adorã ºi el ca un cîine credincios. Asta nu e de mirare, cãci Alice iubeºte fanatic animalele ºi se-ntîmplã cã toatã fericirea ei e micul pechinez Ping 15 în poeme mai omagiazã însã ºi alþi pechinezi. Fiind cea mai miloasã femeie pentru micile vieþuitoare, 16 odatã a stat 8 zile cu un pui de prepeliþã în pumni ca sãi dea cãldurã.

Lovinescu, Sburãtorul, I, pp. Lovinescu, op. E un articol bine documentat, aºa încît îl presupunem consultat ºi nu mai dãm alte date despre Alice. Cistelecan Spre plãcerea unora ori neplãcerea altora, Alice era în mod clar de altã opinie decît Rilke în privinþa motivaþiilor scrisului: nu scrii atunci cînd simþi cã dacã n-ai face-o mori, ci atunci cînd n-ai altceva de fãcut. Scrisul ei e un fel de lucru de mînã pe modele literare.

Are dreptate Făcile de burnare fată Omãt: confesiunea e saturatã de artefact cultural ºi cliºee estetizante. Un trandafir ce moare. Extaticele lui Alice sunt eminent senzuale iar senzualismul devine inclusiv un repertoriu peisagistic. Nu prea avînd teme interioare, Alice face monografii de peisaje preferata între toate e marea ºi de momente ale zilei, dar totdeauna pe un scenariu de erotism Gabriela Omãt i-a ºi remarcat îndrãzneala imaginilor senzuale, 22 folosite însã nu doar în eroticele calificate, ci ºi 21 Ibidem.

Marea furioasã, bunãoarã, dieta cu seminte de in si chefir feminitatea stihialã dezlãnþuitã ºi rãzbunãtoare cu implicaþii psihanalizabile, dacã transferul e legal: viol, crimã, pierde greutatea și grăsimea tacîmul : O mare! Marea, I. Idile cu încãrcãturã senzualã se petrec ºi-ntre alte realii naturale, fiecare moment al zilei ºi al nopþii, se-nþelege avînd un eminent potenþial nupþial.

Avalanºa unei asemenea patimi bine zice D. Cucu nu se mai poate stãvili 23 în hainele strîmte ale sonetului, dar tot mai bine în ele decît în vorbãreþele cronici rimate din volumul urmãtor, unde făcile de burnare fată e mai variatã ca forme literare.

În amintirea mea. Cucuîn Gîndirea, nr. Cistelecan visurilor mele! Nu te-am iubit atît.

  • Ubqari pierdere în greutate totkay
  • Утолив голод, Николь переложила все предметы из куртки в рюкзак, который носила с собой под гидрокостюмом.
  • Она-то не сомневалась, что раз уж октопауки легко исцелили ее, проблему Бенджи они решат столь же непринужденно.

Nu plîng. Aºa sfîrºesc unele pasiuni: în reproºuri ºi recriminãri domestice. Romantismul e mereu subminat de psihologie. Din nefericire, Alice a avut parte ºi de o dramã adevãratã, nu doar de o dramoletã casnicã.

Moartea fiului ei Dinu Vlad, cãruia îi dedicase primul volum va provoca un ciclu de doliu Chivote inserat în Sîmburi de luminã. Faþã de el, dupã cum ne recomandã Marieta Popescu, ni se cere puþinã cucernicie, cãci aici Alice e numai mamã.

Cîntãriredar făcile de burnare fată se va alina, totuºi, cu vremea Alice îºi reproºeazã aceastã alinare ºi chiar va lãsa loc unei peisagistici ludice, euforice ºi plinã de umorul consemnãrii.

George Dumitrescu remarcã în aceste fantezii miniaturale un creion sprinten, cu care Alice se înscrie în rîndul bunelor noastre poete, poate mai mult decît doamna Otilia Cazimir, a cãrei vînã de inspiraþie este mai debilã. Toate Brocaruri-le 25 Marieta Popescu, în Familia, nr. La ora ºase. Se putea, aºadar, rãsfãþa prin bucãtãrie ca Emil Brumaru.

Articolul Coordonarea activităţii de protecţie a muncii Ministerul Economiei şi Comerţului exercită coordonarea activităţii de protecţie a muncii în Republica Moldova.

E o infantilizare asumatã a scriiturii ºi Alice se simte liberã în aceastã sporovãialã spiritualã care se lungeºte tocmai din pricina vervei. Ce-i drept, acest jurnal de singurãtate ºi jelanie doar deschide cartea; de închis o închide spiritul jucãuº ºi euforic al lui Alice poetã mai simpaticã la hîrjoanã decît la grave.

Pobierz plik słownika - slowniki.org.pl

Bistriþa-Nãsãud, prin Biblioteca Judeþeanã George Coºbuc al cãrei director este poetul: e vorba de volumul Starea vremii poezii ºi interviuri avându-l ca subiect pe regretatul Petru Cârdu. Pe cât de concentratã prezentare, pe atât de încãpãtoare, mai ales dupã ce citim ºi detalii precum: Casa lui Petru Cârdu de la Vârºeþ e, de fapt, o bibliotecã. Rafturi peste rafturi, cãrþi peste cãrþi. Toate aºezate într-o ordine desãvârºitã. Am stat, la invitaþia doamnei Ana Cârdu, câteva ceasuri bune în mijlocul lor.

Cãrþi de filozofie, de poezie, traduceri din literaturile lumii, multe 16 17 Poeþi în cãrþi albume Brâncuºi despre care Cârdu urma sã scrie o carte esenþialãvolume de esteticã, titluri de Mircea Eliade, Noica, Cioran, Ionescu, Steinhardt, Nichita Stãnescu Foarte multe cãrþi în limba românã Cartea se deschide cu o cuprinzãtoare Bibliografie Petru Cârdu semnatã de doamna Ana Cârdu, devotatã operei ºi memoriei soþului.

Acesta era absolvent al filologiei belgrãdene ºi al Institutului de istoria ºi teoria artei din Bucureºti. A debutat cu volumul Menire în doi la optsprezece ani, urmat de volume cu poeme scrise în româneºte sau în sârbã, traduse dintr-o limbã în alta de el însuºi sub pseudonimul Vladimir Zoriæ.

Adevãrat ambasador al literaturii române în Serbia ºi viceversa, a tradus copios din poeþii români ºi sârbi în revistele literare din cele douã culturi ca ºi în volume, inclusiv antologii. S-a dedicat, de asemenea, teatrului, fiind preºedintele consiliului artistic al Teatrului Profesionist Românesc din Voivodina începând cu anul pânã la sfârºitul prematur al vieþii sale.

A fost un excelent realizator de interviuri, inteligenþa, buna cunoaºtere a operei celor intevievaþi, dinamismul dialogului fiind slimming logos constante. Partea de Poezii a volumului despre care scriem selecteazã texte din volumele Aducãtorul făcile de burnare fatăPronumeCãpºuna în capcanãÎn biserica TroiaCernealã violetã adãugatã fiind ºi o secvenþã de Alte poezii publicate în reviste, unele.

Despre poetul Petru Cârdu, pe coperta patra avem un timbru elocvent: este un poet de prim făcile de burnare fată ºi făcile de burnare fată mare patriot: el întreþine expresivitatea limbii române dincolo de hotarele þãrii, servind-o cu cele mai moderne mijloace ale lirismului european de astãzi. Un sintetic portret critic al poeziei sale realizeazã Gabriela Gheorghiºor din Apostrof, nr. Poezia lui Petru Cârdu scrie G. Gheorghiºor ar putea fi definitã ca o sumã de complicitãþi: cu existenþa ºi cu inexistentul, cu vãzutele ºi cu nevãzutele, cu viaþa ºi cu moartea, cu limbajul ºi cu tãcerea.

Modernismul esenþial al acestei poezii, considerã exegeta, alege o cale intermediarã, în care insolitul imaginii, amintind de suprarealism, se îmbinã fie cu notaþia scurtã, tranzitivã, adesea ironicã, fie cu rostirea oracularã.

Nu obscuritatea, ci enigmaticul individualizeazã aceste poemenu atât metafora creeazã aura de mister, cât mai ales ritmul sincopat ºi caracterul cvasi-eliptic sau evaziv al discursului poetic.